Finanțarea Adițională - 2017 - 2022 - Investiții la nivel de comună pe întreg teritoriul României (35,00 MIL. EURO)

(1). Investiţii pentru managementul gunoiului de grajd.

Această sub-componentă este axată pe implementarea Sub-proiectelor propuse de către Beneficiari în scopul construirii unor platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd, a unor sisteme de compostare şi de manipulare, ambalare/peletizare şi a unor staţii de biogaz pentru a promova o mai bună gestionare a gunoiului de grajd sau în scopul achiziţionării de echipamente pentru dezvoltarea amenajărilor existente destinate depozitării gunoiului de grajd şi/sau compostării acestuia.

(D.I. 1) Construirea unor platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd, a unor sisteme de compostare, ambalare / peletizare şi a unor staţii de biogaz pentru a promova o mai bună gestionare a gunoiului de grajd. Acest domeniu de intervenție finanțează sub-proiecte pentru o mai bună gestionare a gunoiului de grajd sau în scopul achiziţionării de echipamente pentru dezvoltarea amenajărilor existente destinate depozitării gunoiului de grajd şi/sau compostării acestuia, după cum urmează:

 1. Construirea unor platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd incluzând setul de echipamente pentru manipularea acestuia, de către comunitățile cu un număr semnificativ de animale
 2. Construirea unor staţii de compostare, ambalare/peletizare
 3. Construirea unor staţii de biogaz

Finanțarea este acordată pentru construcția facilităților după cum urmează: cheltuieli pentru amenajarea terenului, pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială; comisioane, cote pentru Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Casa Socială a Constructorilor; utilităţile necesare obiectivului de investiţii; construcţii şi instalaţii pentru platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd, utilaje şi echipamente tehnologice sau funcţionale şi de transport, dotări; cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi instruirea personalului pentru utilizarea platformei; Consultanţa pentru managementul de proiect şi dirigenţia de şantier; cheltuieli pentru organizarea şantierului; cheltuieli diverse şi neprevăzute pentru lucrările de proiectare, construire sau montaj, Asistenţă tehnică pentru pregătirea Notei Conceptuale şi a Formularului de Aplicare.

Beneficiarii vor asigura studiile legate de construcție (fezabilitate, teren, EIM), documentația și taxele necesare pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizaţiilor de construcție/ funcționare, proiectul tehnic, detalii de execuție, tema de proiectare şi Studiul de fezabilitate legat de construirea platformelor de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd, inclusiv echipamentele necesare manipulării şi operării, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, asistenţa tehnică a proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor, pentru participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie şi pe perioada de garanţie. Aceste costuri vor putea suferi modificări în funcție de legislația aplicabilă.

(D.I. 2) Imbunatatirea amenajărilor existente destinate depozitării gunoiului de grajd şi/sau compostării acestuia. Acest domeniu de intervenție finanțează sub-proiecte pentru îmbunătățirea amenajărilor existente destinate depozitării gunoiului de grajd şi/sau compostării acestuia prin:

 1. Seturi de echipamente care susţin funcţionarea platformelor de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a staţiilor de compostare pentru beneficiarii care au deja propriile platforme de depozitare şi gospodărire/staţii de compostare;
 2. b) Lucrări de intervenţie pentru platformele de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a staţiilor de compostare existente, incluzând, dacă este cazul, și setul corespunzător de echipamente.

În primul caz, finanțarea este acordată pentru 95% din valoarea echipamentelor care susţin funcţionarea platformelor de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a staţiilor de compostare şi ambalare/peletizare pentru beneficiarii care au deja propriile platforme de depozitare şi gospodărire/staţii de compostare; Beneficiarii vor asigura 5% din valoarea echipamentelor care susţin funcţionarea platformelor de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a staţiilor de compostare pentru beneficiarii care au deja propriile platforme de depozitare şi gospodărire/staţii de compostare şi ambalare/peletizare. Cofinanţarea beneficiarilor constă în plata directă a sumelor de cofinanţare către Contractorii cu care MAP a încheiat contracte de furnizare.

În al doilea caz, Proiectul va asigura utilaje şi echipamente tehnologice sau funcţionale specifice, asistenţă tehnică pentru pregătirea Notei Conceptuale şi a Formularului de Aplicare și consultanţa pentru managementul de proiect şi dirigenţia de şantier. În funcție de utilajele existente, cheltuielile asigurate de Proiect vor putea include  Cheltuieli pentru realizarea construcţii şi instalaţii, dotări, utilităţi, probe tehnologice, teste şi instruirea personalului pentru utilizarea platformei; comisioane, cote pentru Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Casa Socială a Constructorilor; cheltuielile Beneficiarilor vor putea include studii de teren, Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM), alte studii specifice, documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor, Proiect tehnic şi detalii de execuţie, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, expertiza tehnică a investiţiei existente, taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare, asistenţa tehnică a proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor, pentru participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie şi pe perioada de garanţie.

(2) Investiţii pentru reducerea poluării cu ape uzate.

(D.I. 3) Canalizare şi epurarea apelor uzate. Acest domeniu de intervenție finanțează sub-proiecte pentru introducerea, reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare şi epurare de mici dimensiuni, care deservesc un număr de locuitori echivalenți (LEv) cuprins între 1.000 LEv - 5.000 Lev, în comunitățile care au întreprins toate măsurile pentru a reduce poluarea cu nutrienţi provenind din agricultură, dar unde aceasta încă este iminentă din pricina faptului că gospodăriile nu au bazine etanş vidanjabile şi, ca atare, efluenţii se scurg direct în apele subterane, poluând.

Finanțarea este acordată pentru extinderea/construcția reţelelor de canalizare şi epurare de mici dimensiuni după cum urmează: cheltuieli pentru amenajarea terenului, pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială, comisioane, cote pentru Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Casa Socială a Constructorilor, utilități, construcții, instalații, utilaje şi echipamente tehnologice sau funcţionale, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi instruirea personalului pentru operarea reţelei de canalizare şi epurare a apelor uzate, consultanţa pentru managementul de proiect şi dirigenţia de şantier, asistenţă tehnică pentru pregătirea Notei Conceptuale şi a Formularului de Aplicare.

Beneficiarii vor asigura studiile legate de construcție (fezabilitate, teren, EIM), documentații și taxe necesare pentru obținerea avizelor/acordurilor/autorizaţiilor, Proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, organizarea procedurilor de achiziţie a serviciilor de proiectare (SF, studii, documentaţii, proiect tehnic, asistenţă tehnică), asistenţa tehnică a proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor, pentru participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie şi pe perioada de garanţie.

 (3). Îmbunătăţirea protecţiei cursurilor de apă împotriva nutrienţilor şi a scurgerilor de suprafaţă.

(D.I. 4) Înfiinţarea de perdelele forestiere de protecţie. Acest domeniu de intervenție finanțează sub-proiecte pentru împăduririle pe terenul comunităţii prin plantarea de arbori sub forma unor perdele forestiere de protecţie riverane şi a unor bariere de vegetaţie de protecţie acolo unde cursurile de apă şi terenurile au nevoie de protecţie împotriva scurgerilor de nutrienţi.

Finanțarea este acordată pentru achiziția și transportul puieților, lucrări de înfiinţare și întreținere a plantaţiei, studii de evaluare privind succesul plantației, întreținerea plantației până la închiderea stării de masiv (și până la data de închidere a Proiectului), servicii de consultanță și asistenţă tehnică pe durata implementării Subproiectului (supravegherea plantaţiei, managementul contractului), asistenţă tehnică pentru pregătirea Notei Conceptuale şi a Formularului de Aplicare.

Beneficiarii vor asigura studiile legate de lucrări (fezabilitate, teren, EIM), documentația și taxele pentru obținerea permiselor necesare (inclusiv schimbarea regimului aplicabil terenului), proiectul tehnic și asistenţa tehnică a proiectantului pe durata execuţiei lucrărilor de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor forestiere şi până la închiderea stării de masiv și data de închidere a Proiectului.

Proiectul inițial - 2008 - 2017: Investiții la nivel de comună în zonele vulnerabile la nitrați (ZVN)  (45,95 MIL. EURO)

Sisteme de depozitare şi manipulare a gunoiului de grajd

 • 82 de platforme comunale au fost finalizate, iar o alta este în curs de finalizare. Alte trei platforme sunt în diferite etape: Odorheiu Secuiesc – în avizare, Bistriţa Bârgăului – în pregătire pentru avizare, Ciochina – în curs de obţinere a autorizaţiei de construire. Platforma de la Căiuţi nu se va mai realiza, din cauza imposibilităţii de obţinere a autorizaţiei de construcţie
 • 1166 platforme individuale de depozitare temporară la nivel de gospodărie construite și 5.394 europubele pentru separarea deșeurilor alimentare din gunoiul de grajd.

Utilaje pentru gospodărirea gunoiului de grajd

 • Au fost livrate 78 încărcătoare frontale, 84 tractoare, 168 remorci, 78 cisterne vidanjă, 78 maşini de împrăştiat gunoiul. Dintre cele 22 de seturi de echipamente care erau în curs de livrare, 18 au fost deja livrate, iar livrarea restului de 4 seturi depinde progresul fizic al lucrărilor.

Investiţii în sisteme de apă şi canalizare

 • Lucrările de construcţie pentru 9 sisteme de apă şi canalizare su început în iulie 2021 (130 km) şi au fost finalizate în 2015.
 • 2 sisteme de apă şi canalizare in comuna Bontida, judetul Cluj sunt în curs de realizare
 • Alte 2 sisteme sunt în diferite stadii: Sălacea – adjudecat, Bicfalău-Lisnău – contractul a fost semnat, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost emis pentru data de 19.09.2016.

Testarea şi demonstrarea fezabilităţii producerii de biogaz – Seini, judeţul Maramureș

 • Lucrările de construcţie pentru instalaţia pilot de producere de biogazului (capacitate 370 KWh) a început în ianuarie 2015 şi a fost finalizată în martie 2016. În perioada martie – septembrie au avut loc: încărcarea progresivă şi operarea continuă a instalaţiei (19 septembrie), respectiv realizarea testelor de punere în funcţiune şi garanţie (19-22 septembrie). La data prezentului raport instalatia de biogaz se afla in plin proces de productie, cu toate modulele functionale.
 • Contractul pentru servicii de consultanta pentru demosntrarea si instruirea privind fezabilitatea producerii de biogaz se afla in curs de negociere.

Instruire cu privire la aplicarea Codului de bune practici agricole

 • Instruirea adresată specialiştilor din agricultură şi fermierilor s-a realizat pentru 275 de participanţi
 • Codul de bune practici agricole revizuit a fost tipărit în 15000 de copii; acesta a fost distrbuit fermierilor şi instituţiilor, dar şi participanţilor la dezbaterile judeţene de promovarea a celor mai bune practicile şi a isntrumentelor financiare pentru Directiva Nitraţi

Plantarea demonstrativă de puieţi/programul de împăduriri

 • Suprafaţa totală plantată cu puieţi este de 256 ha în 63 comune. Programul de impaduriri s-a finalizat in primavara anului 2016.

Instruirea micilor fermieri din 100 de ZVN în aplicarea unor soluţii pentru depozitarea deşeurilor provenite de la animale:

 • 4627 de mici fermieri au luat parte la activităţile demonstrative desfăşurate la ferme, ce au avut în vedere promovarea adoptării de către fermieri a celor mai bune metode practice de management al nutrienţilor, aşa cum sunt acestea recomandate de Codul de bune practici agricole.