Finanțarea Adițională - 2017 - 2022:  Întărirea capacității instituționale și de reglementare (5,5 MIL. Euro)

Sub-componenta 2.1 - Dezvoltarea centrelor naționale de cunoștințe și instruire, precum și asigurarea de sprijin pentru demonstrații desfășurate în cadrul fermelor, pentru a îmbunătăți respectarea, adoptarea și controlul codului de bune practici agricole pentru a reduce poluarea cu nutrienți. INPCP a sprijinit România în elaborarea și aprobarea „Codului de Bune Practici Agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole“. Cu toate acestea, agricultorii precum și inspectorii Agenției pentru Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) și Garda Națională de Mediu (GNM) au nevoie de cunoștințe, formare și demonstrații pentru a adopta, respecta și controla punerea în aplicare corespunzătoare a Codului. Se conturează astfel nevoia de a dezvolta cel puțin un centru permanent, în fiecare dintre regiunile de dezvoltare, unde fermieri, formatori, inspectori APIA și GNM și autoritățile locale și regionale pot vedea, învăța și să discuta pe baza unor demonstrații practice ale aplicabilității Codului; în cazul în care se solicită informații suplimentare, se va putea oferi instruire și asistență, inclusiv capacitatea de a efectua demonstrații ale bunelor practici în cadrul fermelor si ale terenurilor locale. În cadrul INPCP AF, se va acorda sprijin pentru dezvoltarea a trei centre de cunoștințe și formare, pentru a promova adoptarea unor bune practici agricole cu scopul reducerii poluării cu nutrienți din surse agricole.

Pentru a sprijini dezvoltarea și implementarea corespunzătoare a activităților în cadrul sub-componentei 2.1 din INPCP FA, în cadrul INPCP - PI a fost angajat un expert Agricultură pentru a realiza o detaliere a acestei sub-componente și a activităților sale specifice, evitând totodată suprapunerea cu alte oportunități de finanțare existente. Expertul va asigura dezvoltarea planului de implementare a sub-componentei și elaborarea unor criterii de selecție detaliate și a unei descrieri a serviciilor pentru contractarea celor opt furnizori de cunoștințe și instruire. Ca o primă etapă, se va elabora o descriere generală a serviciilor, aplicabilă la nivel național, aceasta fiind urmată de criterii detaliate de selecție și de descrierea serviciilor pentru selectarea furnizorilor de cunoștințe și instruire pentru două regiuni. Astfel, contractele cu furnizorii de cunoștințe și instruire selectați în primele două regiuni ar putea fi semnate până la sfârșitul anului 2017.

Subcomponenta 2.2. Furnizarea de asistență tehnică pentru: (i) actualizarea Codului de Bune Practici Agricole și revizuirea programelor de acțiune; și (ii) derularea de activități pentru a promova adoptarea de către fermieri a practicilor îmbunătățite pentru managementul nutrienților, prevăzute de Codul de Bune Practici Agricole.

Sub-componenta 2.3. Asigurarea sprijinului și îmbunătățirea sistemului de consolidare a capacității pentru ANAR și pentru instituțiile reprezentate în CIA. Proiectul va contribui la dezvoltarea capacității prin furnizarea de echipamente și software pentru susținerea activității instituțiilor publice de creștere a capacității acestora de monitorizare și raportare în conformitate cu Directiva Nitrați. Pachetele de achiziție vor include echipamente pentru monitorizarea calității solului și a apei (monitorizare eutrofizare/nitrați) pentru Direcțiile de Sănătate Publică, ANPM și GM; echipamente de foraj și construirea de piezometre pentru ANAR; achiziționarea de echipamente de laborator și furnizarea de asistență tehnică pentru dezvoltarea de software specializat pentru ANAR, necesare pentru evaluarea emisiilor difuze de poluanți proveniți din surse agricole și a impactului măsurilor de remediere, precum și o bază de date de sprijin necesară pentru procesul de raportare în conformitate cu Directivele UE 91/676 / CE, 200/60 / CE, 2006/118 / CE.

Sub-componenta 2.4. Program de instruire cuprinzător pentru personalul agențiilor naționale, regionale și județene relevante privind monitorizarea, controlul și raportarea în cadrul Directivei privind nitrații UE și Directiva-cadru privind Apa a UE. În cadrul Finanțarii Adiționale, proiectul va sprijini un program complex de instruire pentru personalul MAP, ANAR, MADR, Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA), Agențiile Naționale de Protecție a Mediului (ANPM), Garda de Mediu (GM) și Direcțiile de Sănătate Publică (DSP), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului pe teme privind monitorizarea, controlul și raportarea în conformitate cu Directiva privind nitrații UE și Directiva-cadru privind Apa a UE, precum și îmbunătățirea sistemului de consolidare a capacității necesar pentru a sprijini extinderea, la nivel național, a procesului de aplicare a Directivei Nitraţi UE și a Directivei-Cadru privind Apa. Nevoile de instruire vor fi stabilite pe bază de întâlniri cu reprezentanții instituțiilor beneficiare și cu reprezentanți locali și regionali. UMP va asigura achiziționarea activităților de formare pe baza analizei celor mai potrivite programe de formare oferite de organizații, pe baza disponibilității serviciilor, a perioadei de formare, precum și a caracterului rezonabil al costurilor. Instruirile vor fi finanțată în conformitate cu un program de instruire acceptabil pentru Banca Mondială, urmând a fi organizate la nivel național, regional și local.

Proiectul inițial - 2008 - 2017: Consolidare instituțională și dezvoltarea capacității (5,9 MIL. EURO)

Instruirea personalului tehnic al ANAR

  • S-au organizat cursuri de instruire pentru: determinarea carbonului organic total - TOC (15 specialişti), spectroscopie cu absorbţie moleculară în vizibil şi UV – UV-VIS (42 de specialişti), sisteme informatice geografice – ArcGIS (39 specialişti), implementarea Directivei Nitraţi la nivel de judeţ (51 specialişti), proceduri de prelevare de probe pentru tehnicieni (41 specialişti), determinarea nutrienţilor şi metalelor din sedimente şi suspensii apoase (32 specialişti), determinări specifice pentru fitoplancton, fitobentos, macrozoobentos (41 specialişti), standarde şi metodologii (41 specialişti).

Instruirea grupurilor de lucru pentru Directiva Nitrați

  • au fost instruiți 365 de specialiști din instituții de la nivel național, regional și local.

Extentinderea Centrului de Instruire Voina

  • lucrările de construcție au fost finalizate și recepția s-a realizat în octombrie 2012. Centrul a fost mobilat si utilat de catre beneficiar si este pe deplin functional.

Monitorizarea poluării apelor cu nutrienți și a gradului de eutrofizare

  • hărțile care arată tendințele de evoluție a concentrației nitraților în apele de suprafață și subterane și hărțile asociate cu monitorizarea calității apelor au fost realizat şi sunt actualizate anual;

Aparatură de laborator pentru ANAR

  • Instrumente de analiză în teren pentru monitorizarea temperaturii și nivelului apelor subterane – 150 buc., aparate portabile pentru determinarea clorofilei în apa de suprafață – 9 buc., spectrofotometru UV-VIS – 28 buc., analizor TOC cu prelevare automată – 5 buc., hote pentru extracție chimică – 7 buc., bidistilatoare – 10 buc., balanțe analitice – 21 buc., balanțe tehnice – 11 buc., etuve – 9 buc., sisteme de ultrafiltrare – 5 buc., echipamente de pompare foraje – 54 buc., echipament de prelevare de apă subterană – 54 buc., vehicule – 11 buc

Întărirea capacităţii instituţionale a Guvernului României în domeniul activităţilor de control pe Directiva Nitraţi

  • obiectivul îl reprezintă evaluarea procedurilor de control și inspecție existente referitoare la Directiva Nitrați, precum și organizarea unor cursuri de instruire pe tema aplicării acestor proceduri
  • până la data realizării raportului au fost identificate instituţiile cu responsabilităţi de control în implementarea Directivei Nitraţi, cerinţele obligatorii ale Directivei Nitraţi, responsabilităţile de control ale fiecărei instituţii, lipsurile sau suprapuneri de responsabilităţi între acestea, precum şi modul de colaborare între instituţiile implicate

Extinderea rețelei naționale de monitorizare a apelor subterane – 115 piezometre

  • până în prezent au fost contruite 63 de piezometre.
  • numărul zonelor de monitorizare a calităţii apei subterane şi de analiză a probelor prelevate pentru Directiva nitraţi a crescut la 7,5/1000 km2